Zażalenie – jest jednym ze środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym

Zażalenie – jest jednym ze środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym

Czym jest zażalennie i jak je stosować? Można rzec, że zażalenie charakteryzuj się suspensywnością, czyli zapobiega uprawomocnieniu się orzeczenia zaskarżonego do czasu rozpoznania zażalenia. Względną dewolutywnością — czyli dany środek jest rozpoznawany przez sąd wyższy oraz zażalenie nazywane jest także zwykłym środkiem odwoławczym.

Na co przysługuje zażalenie:

Zażalenie ogólnie przysługuje na postanowienia sądu tak zwanej pierwszej instancji, który kończy postępowanie w sprawie. Mogą to być, np. postanowienie o odrzuceniu pozwu lub umorzenie postępowania z powodu np. cofnięcia pozwu przez powoda.

Dodatkowo zażalenie przysługuje na postanowienia sądu instancji pierwszej i zarządzenia przewodniczącego, przedmiotem jest:

 • zwrot lub odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu albo niższemu
 • odmowa zwolnienia od kosztów sądowych, albo cofnięcie takiego zwolnienia
 • tak zwany rygor natychmiastowej wykonalności,
 • czasowe zatrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia, aż do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania,
 • potwierdzenie prawomocności orzeczenia,
 • skazanie świadka, strony, biegłego, jej pełnomocnika i osoby trzeciej na grzywnę
 • zawieszenie postępowania oraz odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;
 • doręczenie oraz odmowa uzasadnienia orzeczenia
 • sprostowanie albo wykładnia orzeczenia lub ich odmowa,
 • określenie zasad, które ponoszą koszty procesu, wymiar opłat, zwrot zaliczki lub opłat oraz obciążenie kosztami sądowymi, tylko wtedy gdy strona nie
 • składała środka zaskarżenia w odniesieniu do sprawy. Dodatkowo koszty przyznane jako wynagrodzenie biegłego oraz w nakazie zapłaty
 • oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,
 • zatwierdzenie ugody, która została zawarta przed mediatorem
 • niezaakceptowania zażalenia,
 • odmowa skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

W tak zwanym postępowaniu nieprocesowym zażalenie przysługuje tylko na postanowienia inne niż orzekające co do istoty sprawy, natomiast możliwość wniesienia zażalenia zawsze odpowiada z przepisu szczególnego.

Wymogi zażalenia


Wymagane jest, aby zażalenie spełniało pewne warunki:

 • przewidziane dla procesowego pisma
 • wskazać zaskarżone postanowienie
 • niezbędne jest, aby we wniosku było zamieszczone uchylenie lub zmiana
 • niezbędne jest umieszczenie uzasadnienia zażalenia ze wskazaniem nowych faktów i dowodów.

Warto pamiętać o zachowaniu terminu tygodniowego do wniesienia zażalenia. Natomiast gdy strona nie zażądała doręczenia w terminie postanowienia zapadłego na rozprawie- od ogłoszenia postanowienia.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT https://pewny-prawnik.pl/blog/77/zazalenie-na-postanowienie-potocznie-okreslane-jako-odwolanie-od-niektorych-decyzji-sadu-wydanych-w-procesie-cywilnym

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*